Technieken

Seiken tsuki

Jodan Uke

Mae Geri

Stoten & Slagen

 • seiken oi tsuki
 • motote tsuki
 • seiken ago uchi
 • seiken gyaku tsuki
 • shita tsuki
 • jun tsuki
 • tate tsuki
 • tetsui oroshi ganmen uchi
 • tetsui kome kami
 • tetsui hizo uchi
 • tetsui yoko uchi
 • uraken ganmen uchi
 • uraken sayu ganmen uchi
 • uraken hizo uchi
 • uraken ganmen oroshi uchi
 • uraken mawashi uchi
 • nihon nukite
 • yonhon kumite
 • shotei uchi
 • jodan hiji ate
 • shuto sakotsu uchi
 • shuto ganmen uchi
 • shuto uchi komi
 • shuto hizo uchi
 • shuto jodan uchi uchi
 • chudan hiji ate
 • chudan mae hiji ate
 • age hiji ate
 • ushiro hiji ate
 • oroshi hiji ate
 • hiraken tsuki
 • hiraken oroshi uchi
 • haishu
 • hiraken mawashi uchi
 • age jodan tsuki
 • ryuto ken tsuki
 • naka yubi ippon ken
 • oya yubi ippon ken
 • hitosashi yubi ippon ken
 • morote haito uchi
 • haito uchi
 • toho uchi
 • keiko uchi

Diverse technieken

Weringen

 • seiken jodan uke
 • seiken mae gedan barai
 • seiken chudan uchi uke
 • seiken chudan soto uke
 • morote uchi uke / gedan barai
 • mawashi gedan barai
 • shuto mawashi uke
 • seiken juji uke
 • shotei uke
 • shuto jodan uchi uke
 • shuto jodan uke
 • shuto chudan soto uke
 • shuto chudan uchi uke
 • shuto mae gedan barai
 • shuto jiju uke
 • koken uke
 • kake uke
 • chudan haito uchi uke
 • morote kake uke
 • uchi sune uke
 • soto sune uke
 • hiji uke
 • gedan shotei morote uke

Diverse schoppen

Schoppen en Trappen

 • hiza ganmen geri
 • kin geri
 • mae geri chusoku
 • mae geri jodan
 • mae chusoku keage
 • teisoku mawashi soto keage
 • haisoku mawashi uchi keage
 • sokuto yoko keage
 • kansetsu geri
 • chudan yoko geri
 • gedan mawashi geri
 • chudan mawashi geri
 • ushiro geri
 • jodan yoko geri
 • jodan mawashi geri
 • jodan ushiro geri
 • mae kakato geri
 • ago jodan geri
 • tobi nidan geri
 • tobi mae geri
 • jodan uchi haisoku geri
 • oroshi uchi kakato geri
 • oroshi soto kakato geri
 • tobi yoko geri
 • kake geri kakato
 • kake geri chusoku
 • ushiro mawashi geri
 • mawashi ushiro geri
 • tobi ushiro geri
 • tobi ushiro mawashi geri
 • tobi mawashi geri
 • age kakato ushiro geri

Standen

 • heisoku-dachi
 • fudo dachi
 • yoi dachi
 • zenkutsu dachi
 • sanchin dachi
 • kokutsu dachi
 • musubi dachi
 • kiba dachi
 • kamae dachi
 • uchi hachi ji dachi
 • neko ashi dachi
 • tsuri ashi dachi
 • moro ashi dachi
 • heiko dachi
 • kake dachi
 • shiko dachi
 • soto hachi ji dachi

Diverse standen

Karatevereniging Kyokushin Zeeland

Terug naar boven