Kata's

Kihon kata sono ichi

Taikyoku kata sono ichi

Taikyoku kata sono ni

Taikyoku kata soni san

Pinan sono ichi

Pinan sono ni

Pinan sono san

Sanchin kata

Pinan sono yon

Kihon kata sono ni

Pinan sono go

Gekisai dai kata

Yangtsu

Tzuki no kata

Tensho

Saiha

Kanku-dai kata

Gakisai sho kata

Seienchin

Sushi-ho

Garyu

Seipai

Karatevereniging Kyokushin Zeeland

Terug naar boven