Lidmaatschapsvoorwaarden & Privacy verklaring

Hieronder kunt u de lidmaatschapsvoorwaarden en privacy verklaring van de vereniging nalezen.

Lidmaatschapsvoorwaarden

 1. Het lidmaatschap van de vereniging is minimaal voor 1 jaar. De contributie bedraagt €150*1 of €225*2 per jaar en dient ineens, of per maand (€15*1 of €22,50*2) bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij jaarbetaling ineens worden 10 maanden berekend;
 2. De betaling dient per bank overgemaakt te worden naar rekening NL51 RABO 0118 9598 40 tnv “Kyokushin Zeeland” met vermelding van “naam + voornaam + periode” zoals ingevuld op deze overeenkomst;
 3. Bij niet tijdige betaling, voor de 10e dag van de maand, bedraagt de boete € 2,50 per week;
 4. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00;
 5. Bij inschrijving dient tevens het lesgeld voor de eerste maand te worden voldaan;
 6. De karatevereniging biedt het gehele jaar activiteiten aan, met uitzondering van de schoolvakanties. Tevens zijn er geen lessen op christelijke en nationale feestdagen;
 7. De contributiebetaling tijdens vakanties of feestdagen loopt gewoon door, m.u.v. de zomervakantie;
 8. Indien het lid tijdens ziekte of anderszins voor langere tijd niet in staat is de trainingen bij te wonen kan dit aan de leiding worden gemeld. In bepaalde gevallen kan de contributiebetaling worden stopgezet tot men weer aanwezig is. Wordt de afwezigheid niet gemeld dan loopt de betalingsverplichting gewoon door,
 9. Het lid verklaart de lessen geheel voor eigen risico te volgen en zal de kosten van enig letsel voor hemzelf of anderen als gevolg van de lessen nooit verhalen op de karatevereniging. Het lid verklaart tevens afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen de karatevereniging wegens vergoeding van kosten en schade van enig ongeval of letsel, of wegens het in ongerede of zoek raken van in de trainingslocatie achtergelaten kleding of voorwerpen;
 10. Opzegging van het lidmaatschap kan (na het eerste jaar) maandelijks geschieden, met een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk per email te worden bekendgemaakt;
 11. Tijdens de training of activiteiten kunnen er foto's of video’s gemaakt worden, welke uitsluitend gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de vereniging zoals de website, flyer, Facebook, Instagram, krant, dagblad of een eventueel ander papieren of digitaal medium. Middels acceptatie c.q. ondertekening van deze overeenkomst wordt hiervoor toestemming verleend;
 12. Indien de vereniging aan het lid bepaalde materialen ter beschikking stelt dan worden deze bij beëindiging van het lidmaatschap terstond en onbeschadigd (geen normale slijtage) teruggegeven. Tijdens het gebruik is het lid hiervoor verantwoordelijk. Indien het lid het gebruikte niet retour geeft en het betreffende goed is nog niet afgeschreven, dan wordt een terstond opeisbare boete van de restwaarde of tenminste van € 25,= opgelegd;
 13. De vereniging registreert en bewaart persoonsgegevens van alle leden en oud-leden in haar archieven en website. Deze gegevens worden (behoudens op wettelijk voorschrift) niet aan derden verstrekt. Middels acceptatie c.q. ondertekening van deze overeenkomst geeft het lid de vereniging toestemming tot registratie en bewaren van zijn/haar persoonsgegevens;
 14. Tijdens lessen en/of activiteiten kunnen foto's en/of films worden gemaakt. Deze zullen uitsluitend voor promotie op de Facebook pagina van de club, in de Whatsapp groep van de vereniging en de website worden vertoond. Het lid geeft bij acceptatie van deze voorwaarden tevens de vereniging toestemming uitsluitend voor dat doel de foto's en/of video's te gebruiken. Foto's en/of video's worden niet aan derden verstrekt.
 15. Het lid verklaart zich geheel akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden en verklaart een afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen;

 

*1 Junioren 6 t/m 13 jaar
*2 Junioren vanaf 14 jaar en senioren

Laatste update: 05-06-2019

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Karatevereniging Kyokushin Zeeland (verder genoemd als Kyokushin Zeeland) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kyokushin Zeeland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kyokushin Zeeland verstrekt. Kyokushin Zeeland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

 

Waarom wij die gegevens nodig hebben

Kyokushin Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kyokushin Zeeland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten lidmaatschap – dan wel sponsorovereenkomst.

 

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Kyokushin Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van gegevens met derden

Kyokushin Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Kyokushin Zeeland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kyokushin Zeeland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kyokushinzeeland.nl. Kyokushin Zeeland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Kyokushin Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kyokushin Zeeland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kyokushin Zeeland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kyokushin Zeeland op via info@kyokushinzeeland.nl.

 

www.kyokushinzeeland.nl en www.karategoes.nl zijn websites van Kyokushin Zeeland.

 

Kyokushin Zeeland is als volgt te bereiken:

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  22059918
E-mailadres: info@kyokushinzeeland.nl
Telefoonnummer voorzitter: +31 684301268

Laatste update: 16-03-2018

Karatevereniging Kyokushin Zeeland

Terug naar boven